گاهی سکوت می اموزد…. بودن همیشه در فریاد نیست

گاهی سکوت می اموزد…..
بودن همیشه در فریاد نیست..
اسطوره شدن یعنی….
در عین رفتن بمانی….
یعنی باشی یا نباشی….
دوستت داشته باشند…
و دلتنگت شوند…!!
2020/01/23 - 19:40 در دوستان قدیمی نایس فان