شاید اگر بہ عقب برمےگشتم
طور دیگرے زندگے مےڪردم، طور دیگرے نفس مےڪشیدم
و طور دیگرے دنیا را مےدیدم
اما باز هم براے دیدنت مےآمدم
باز هم براے بودنت لحظہ شمارے مےڪردم
باز هم دلتنگت مےشدم
اگر بہ عقب برمےگشتم، باز هم دوستت مےداشتم
فقط بہ رویت نمےآوردم تا همیشہ غریبہ بمانے
آدم از غریبہ‌ها انتظارے ندارد!

2020/01/26 - 21:14 در عشق اول