بابام چندتا تراول ٥٠ تومنی جدیدا داده به مامانم که قایم کنه؛
مامانم فک کرده ٥٠٠تومنی هست، هر صبحی یه دونشو مینداخته صندوق صدقه!
فقط خواستم از این تریبون به طراح این پول خبر بدم جونت در خطره بدبخت فرار کن از ایران
2020/01/28 - 15:38 در دوستان قدیمی نایس فان