اگر جایی زن موفقی را دیدی
حتما ستایشش کن!

چون برای رسیدن به موفقیت
چندین برابر یک مرد تلاش کرده!

با قضاوت ها ، توهین ها
بی اعتمادی ها ، بی توجهی ها
سنگ اندازی ها و نگاههای معنادار
زیادی جنگیده ...

جنگ جسمانی و جنگ روانی
زیادی پشت سر گذاشته
تا توانسته در لیست
موفق‌ترین ها قرار بگیره!


2020/01/29 - 20:26