ای ماه برآمدی و تابان گشتی
گرد فلک خویش خرامان گشتی

چون دانستی برابر جان گشتی
ناگاه فروشدی پنهان گشتی


2020/01/29 - 20:42
پیوست عکس:
1572373710318419_orig.jpg
1572373710318419_orig.jpg · 1024x1193px, 130KB

باز نشر توسط