در ساعت های بی حوصلگی ،
لب های خاموشم
چشم های بسته ام
دست های به هم قفل شده ام
"معما هایی اند" که تنها
در آغوشِ تو "حل می شوند"


2020/02/01 - 09:01 در دوستان قدیمی نایس فان