اشتباهم این بود؛
هرجا رنجیدم،
خندیدم ،
فکر کردند درد ندارد
ضربه هایشان را
محکم تر زدند ...
2020/02/01 - 09:03 در دوستان قدیمی نایس فان