بعد از داشتنم ، دست از دوست داشتنم
برندار‌..!
محکم تر از همیشه دستمُ بگیر
باز برامبفرست با یهزیرش
که بدونم این حرفا رو باید با صدایِ تو بشنوم نه با صدایِ خواننده!!
بازم وقت و بی وقت خبر بگیر ازم
هی بخواه که باهام وقت بگذرونی
بارون زدنی صدام کن
باز وقتی رو به روتم عکسمُ نشونم بده
و بگو که برایِ خودم هیچ ،
برای عکسامم می میری ،
بعد از داشتنم ، باز یادت بمونه
تولدمُ
روز دخترُ
روز مادرُ ..
هر روزِ دیگه ای که ربط داره و نداره به من
رو برام گل بگیر ..
نرگس
رز
یا یه دسته پُر از صد تومنی..
بعد از داشتنم هم دوستم داشته باش
یه جور که انگار هنوز آرزوته داشتنم!
2020/02/01 - 09:03 در دوستان قدیمی نایس فان