بامت بلند باد؛ که دلتنگیت مرا
از هرچه هست غیر تو بیزار کرده است

2020/02/01 - 09:03 در دوستان قدیمی نایس فان