تو باید باشی...

باید باشی تا کم نیاورم،

باید باشی تا فراموش نکنم نفس کشیدن را،

عشق را ...

زندگی را ...

بودن را ...

تو باید باشی تا بپیچم حریر نگاهت را دور تنهایی های دلم و دلگرم شوم

باید باشی تا دلم آسمان را ، مهتاب را، زیبایی را لمس کند.

باید باشی تا این زندگی برایم معنای زندگی داشته باشد

2020/02/02 - 15:07
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۰۰۱۳۰_۲۲۱۴۰۵.jpg
IMG_۲۰۲۰۰۱۳۰_۲۲۱۴۰۵.jpg · 1080x1081px, 196KB