2020/02/08 - 12:59
دیدگاه
biyaban00

خخخ پس دمم گرم

1398/11/19 - 22:40 ·
Eli_7777

خخخ چرا؟

1398/11/19 - 23:05 ·
biyaban00

خخخ متنو واس من گفتی دیگه

1398/11/19 - 23:06 ·
Eli_7777

مگه به باباش گفتی قراره غلامتون بشم خخخخ

1398/11/19 - 23:22 ·
biyaban00

خخخ ن فعلا ک سینگلم

1398/11/19 - 23:28 ·
Eli_7777

خخخخخخ

1398/11/19 - 23:29 ·
Eli_7777

پس فعلا مونده تا به باباش بگی

1398/11/19 - 23:29 ·
biyaban00

خخخ والا گفتم بهت ک

1398/11/19 - 23:30 ·
biyaban00

خخخ فعلا آدرس باباتو بلد نیستم

1398/11/19 - 23:32 ·
Eli_7777

خخخخخ

1398/11/19 - 23:33 ·
biyaban00

خخخ والا بعدا باباتو دیدم گفت به دخترم چیکار داری میگم بهش

1398/11/19 - 23:35 ·
Eli_7777

خخخخ دیدیش حتما بگو خخخ

1398/11/19 - 23:36 ·
biyaban00

خخخ چشم

1398/11/19 - 23:39 ·
Eli_7777

خخخخخ بی بلا

1398/11/19 - 23:40 ·
biyaban00

دیگ چی بگم بهش

1398/11/19 - 23:46 ·
Eli_7777

خخخ
چرا نمیای اونور؟

1398/11/19 - 23:46 ·
biyaban00

اومدم

1398/11/19 - 23:48 ·