2020/02/10 - 10:53
پیوست عکس:
009bf43abba481492e947d96ef5c5784.jpg
009bf43abba481492e947d96ef5c5784.jpg · 564x752px, 116KB
دیدگاه
Laila_61

چطوری تازه وارد

1398/11/21 - 10:57 ·
mehrdadjoooooon

مرسی کهنه کار

1398/11/21 - 11:05 ·
Laila_61

پیشکسوت بی کلاس {-7-}

1398/11/21 - 11:14 ·
mehrdadjoooooon

بابا خاک صحنه خورده باکلاس بابا این کاره {-2-}

1398/11/21 - 11:15 ·
Laila_61

ناپلئونی {-33-}

1398/11/21 - 11:28 ·
mehrdadjoooooon

لطف سرکار الیه عالی{-35-}

1398/11/21 - 11:22 ·
Laila_61

خواهش انجام وظیفه اس{-34-}

1398/11/21 - 11:23 ·
mehrdadjoooooon

معلومه خودتون زیادی نوش جان کردین که به مهمونم تعارف میکنین بله؟{-18-}

1398/11/21 - 11:26 ·
Laila_61

وااااااا من کی نوشتم ناپلئونی خودش زده بابا
من گفتم مرض

1398/11/21 - 11:37 ·
mehrdadjoooooon

بی شعور چرا فوش میدی{-a119-}

1398/11/21 - 11:40 ·
Laila_61

مرض فحش عایا{-12-}

1398/11/21 - 11:42 ·
Laila_61

بخاطر ی مرض ساده قهر می کنی تازه وارد {-30-}

1398/11/21 - 12:16 ·
mehrdadjoooooon

نه قهر نیستم پیر زن

1398/11/21 - 12:17 ·
Laila_61

{-18-}

1398/11/21 - 12:18 ·