چه فتنه‌ست این که در چشمت به غارت می‌برد دل‌ها ؟
2020/02/21 - 16:15 در عشق اول
پیوست عکس:
1582288386815057_large.jpg
1582288386815057_large.jpg · 423x500px, 119KB
دیدگاه
Mana

این مخصوص خودته
اتیش پاره{-7-}

1398/12/2 - 16:53 ·
atiye

محمدامینم چشاش قشنگه خو

1398/12/2 - 16:23 ·
Mana

چشای تو دلبر تره خو{-26-}

1398/12/2 - 16:37 ·
atiye

ن بابا

1398/12/2 - 17:17 ·