هر گوشه ...
از این شهرِ بزرگ را که ...
قدم بُگذاری
قسمتی از دلتنگیِ مرا ...
خواهی دید...
گاهی کنجِ دنجِ یک کافه...
گاهی در ایستگاهِ خالی از مسافرِ اتوبوس
یا پیاده روهای تجریش تا ولیعصر
نه عکسی..
نه آهنگی...
نه هدیه ای...
من "دلتنگی" ام را برایت گذاشته ام...
هوایش را داشته باش!

2020/02/23 - 14:30
پیوست عکس:
77.jpg

باز نشر توسط