"جان دلم"
مثل شربت های تلخ کودکی هایم شدی
ناگوارایی ولی من را مداوا می کنی..
2020/02/25 - 12:21 در الماس
پیوست عکس:
9d72643337c53fc79c64516a5558726c-425.jpg
9d72643337c53fc79c64516a5558726c-425.jpg · 425x637px, 28KB