میپرستم شیطنت های زیبای تو را
گر چه در آیین ما شیطان پرستی کافری است...
2020/02/25 - 12:26 در الماس