گاهی حواسم را پرت میکنم.....
می افتد جایی حوالی خیال« تو » !!

و دلم گرم میشود به داشتنت...
و تو اما چگونه
اینقدر بدون «منی».......!!

2020/02/25 - 12:31 در الماس