‏هر‌كس هر طور كه مرا مى‌شناخت
من همان بودم؛
سمت راستم دريا
2020/03/01 - 12:41 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
aylar

‏هر‌كس هر طور كه مرا مى‌شناخت
من همان بودم؛
سمت راستم دريا
و سمت چپم باد بود

1398/12/11 - 12:42 ·