یک قدم مانده به عید دلبریش نزدیک است

فصل شیرین بهاررنگ و وا رنگ و شیک است

این همه غم گذرد با دلت پیمان کن

پرچمش رنگ بهار کشور من نیک است

zaglog
2020/03/03 - 17:53 در عشق اول