توجه

وزیر رفاه اجتماعی اعلام کرد: سال نو بعلت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، فامیل خود را از شبکه تماشا، تماشا کنید

شنبه اول فروردین:
ساعت ۳۰ :۱۰ تا ۱۰:۵۰ تماشای عمه ها:D
ساعت ۱۰:۵۰ تا ۱۱:۱۰ تماشای خاله ها
ساعت ۱۱:۱۰ تا ۱۱:۳۰ تماشای عموها و دایی ها

باجناغ، جاری، خواهرشوهر، مادرزن و مادرشوهر چون ممنوع التصویرن فقط صداشونو از رادیو بشنوید:|


2020/03/03 - 19:26 در دوستان قدیمی نایس فان