حال خوبت را به هیچکس گره نزن
یادبگیر؛
بدونِ نیاز به دیگران شاد باشی،
بخندی...
2020/03/03 - 21:14 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
aylarحال خوبت را به هیچکس گره نزن
یادبگیر؛
بدونِ نیاز به دیگران شاد باشی،
بخندی...
و امیدوار باشی!
باور کن؛
این مردم.. حوصله‌ی خودشان را هم ندارند!
تو باید خودت
دلیلِ اتفاقات خوب زندگی‌ات باشی!

1398/12/13 - 21:15 ·
Mana

والا
بیگ لایک

1398/12/13 - 21:18 ·
aylar

ممنونم مانا جونم ...عاشختم

1398/12/13 - 21:19 ·