من خیلی وقت است مرده ام

شب را افریده اند برای فکرو خیال
هجوم خاطراتت به من بی دفاع
سرازیرشدن بغشهای فروخورده ی روز
شب ینی جای خالی تو ............
تداعی تصویرت روی دیوار
از نورگوشی
مرور عاشقانه های روزهای بودنت ...
شب ینی بوی مگر میپیچد در مشامم
از فکر رفتنت
2020/03/05 - 22:44 در دوستان قدیمی نایس فان