در زمان ما ؛
.
خنده ارزان نیست
2020/03/08 - 15:19
دیدگاه
mohammad123

در زمان ما ؛
.
خنده ارزان نیست
خنده از ته دل!
تا بخواهی پوزخند
و زهرخند
و ریش‌خند
اما یک خنده‌ی پاک
کاش می‌جستی
قایمش می‌کردی
و به دیوار اتاقت می‌کوبیدی!

1398/12/18 - 15:19 ·