غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش
زده ام فالی و فریادرسی می آید …
2020/03/09 - 11:11