دل . که میدهی . دل نیز بستان ... وگرنه . تو بیدل میمانی و او دو دل

L
2020/03/13 - 03:10