نبودنت را باهر رنگی که فکرش راکنی عاشقانه نقاشی کردم امافقط به من بگو بودنت راچگونه نقاشی کنم..؟

که تووووو در آن فقط در کنار من باشی اصلا مال من باشی فقط در حال و هوای من باشی....
2020/03/14 - 00:20
پیوست عکس:
a5u_img_20180814_092705_696.jpg
a5u_img_20180814_092705_696.jpg · 1280x1033px, 132KB