يوقتا بي هوا
برو بهش بگو زندگي بدون اون برات جهنمي بيش نيست!
بذار بدونه وجودش چقدر توو زندگيت مهمه!
بذار حس كنه چقدر بودنش توو زندگيت ""بايده""!
ادما هميشه هم از ابراز علاقه زياد نميرن!
يوقتاهم از نشنيدنش ميرن!
از اينكه حس كنن وجودشون اضافس كنارتون!
پس بذارين بدونن چقدر ارزششون زياده توو زندگيتون!
ارزش ادمارو يوقتا لازمه بي هوا بهشون متذكر شي!
2020/03/14 - 18:49 در دوستان قدیمی نایس فان