بعضی هارا انگار خدا با ظرافت خاصی آفریده است...
گویی لبخندشان را بوی نرگس دستچین و زنجیره نگاهشان را با مهربانی قفل کرده است...
کوچه چشمانشان را با آرامش و حال خوب چراغانی کرده...
وباز وبسته کردن پلک هایشان در هر دقیقه حلال تمام مشکلات است، اصلا راحت تر بگویم ، نگاهشان خنثی کننده تمام بدی های دنیا است
واینگونه تو میتوانی با خیال راحت در حوض دلشان آب تنی کنی
اصلا گویی آفریده شده اند برای رنگ‌کردن دنیای تو ، انگار آمده اند که رفیق تو باشند رفیق زیباترین و خدایی ترین دقایق زندگی ات
آنها ناب ترین دردانه های خداچین روی زمین اند که وقتی در کنارمان هستند ،آنقدر قاب شیرین و دلچسبی تشکیل میشود که گاهی دلمان میخواهد مثل دیگران از دور خودمان را ببینیم...
و عشق نام حسی است که با حضور آنها در قلب ما جوانه زده است...
همین و دگر هیچ????????
2020/03/14 - 18:51 در دوستان قدیمی نایس فان