هر چه بیشتر خود را شاد کنیم
آزُردن دیگران را
بیشتر از یاد می بریم !
2020/03/14 - 19:00 در دوستان قدیمی نایس فان