ولی هرکیم گیر ما افتاد،
یا کمبود احساسات داشت
یا حوصلش سر رفته بود،
یا عاشق یکی دیگه بود:)
صب کن
تموم نشده
اخریشم مونده
یا عاشق یکی دیگ شد
2020/03/14 - 19:59 در دوستان قدیمی نایس فان