اگه واقعا عاشق کسی
هستی هیچوقت
چشم‌هاشو با اشک،
گوش‌هاشو با دروغ،
و قلبشو با زخم تزئین نکن

2020/03/15 - 15:21 در دوستان قدیمی نایس فان