مشکل اینجاست که شب ها
دقیقاً دلتنگِ آن هایی می شویم
که برای فراموش کردنشان جان کندیم!
2020/03/15 - 15:23 در دوستان قدیمی نایس فان