Be kind to unkind people,
they need it the most.

با آدمای نامهربون مهربون باش
اونا بیشتر از هر چیزی بهش نیاز دارن.
2020/03/15 - 15:33 در دوستان قدیمی نایس فان