چند لطیفه از عبید زاکانی :
.
.در خانه حجی را بدزدیدند او برفت در مسجد بکند به او گفتند چرا چنین کنی ؟گفت در خانه من دزدیده اند و خداوند این دزد را می شناسد اورا به من تحویل دهد و در خانه خود باز ستاند!
2020/03/16 - 18:26 در دوستان قدیمی نایس فان