‏هر‌كس هر طور كه مرا مى‌شناخت

من همان بودم؛
سمت راستم دريا
و سمت چپم باد بود

2020/03/18 - 22:14 در دوستان قدیمی نایس فان