رابطه ای که توش اعتماد نیست
مثل ماشینیه که توش بنزین نیست
تا هروقت بخوای میتونی توش بمونی
ولی به جایی نمیرسی

2020/03/27 - 02:41 در دوستان قدیمی نایس فان