روزتون معطر به

بوی مهربانی
الهی دلتون شاد
لبتون خندان
سفره تون
پر خیر و برکت
قلبتون مملو از آرامش
سلام صبح بخیر
2020/03/27 - 05:41 در دوستان قدیمی نایس فان