سلام صبح زیبا تون بخیر

براتون یڪ روز قشنگ
یڪ دل آرام
یڪ شادے بے پایان
یڪ نور ازجنس امید
یڪ لب خندون
یڪ زندگے سرشار از آرامش
وهزار آرزوے زیبا
ازخداوند برایتان خواهانم
2020/03/27 - 05:42 در دوستان قدیمی نایس فان