باخودټ‌ټڪرارڪڹ

امروزحاڸ مڹ عالی اسټ
زندگیِ آرامِ لبرٻز از شادےام را
جشڹ می‌گٻرم
وخداے مهرباڹِ شادے آفرٻنم را
بابټ‌اٻڹ همه آرامش سپاس‌می‌گوٻم
سلام صبح بخیر
2020/03/27 - 05:45 در دوستان قدیمی نایس فان