آهای مهتاب پاورچین پاورچین سایه برچین در گلخونه بازه عزیزم خواب نازه

بزن مطرب که لی لی خونه امشب پر از باد صبا افشونه امشب
سر راش گل بیاریم گل ببندیم عزیزم پیش من مهمونه امشب
آهای مهتاب پاورچین پاورچین سایه برچین در گلخونه بازه عزیزم خواب نازه

شب مهتاب و مه در فرازه عزیزم خوابه و در خواب نازه آخ در خواب نازه
بگو مهتاب تو آروم تر گذر کن صدای پای تو بیدارش نسازه آخ در خواب نازه

آهای مهتاب پاورچین پاورچین سایه برچین در گلخونه بازه عزیزم خواب نازه


2020/03/27 - 07:32
دیدگاه
saeed35

[لینک ضمیمه]

1399/01/8 - 07:32 ·