بدونِ تو
شب را
چگونه طاقت آورم !
منی که در نگاهِ تو
شناورم ...

2020/03/28 - 01:43