��حرف حساب روز...


هر چیزی کمش دارو است ��
متوسطش غذا است ����
و زیادش سم ا ست��
حتی محبت کردن
این جمله بوعلی سینا را باید با طلا نوشت و هر منزلی نصب کرد
سه واقعیت محض:

۱- هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن... حرمتها "شکسته" میشود.��

۲- هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نکن... تبدیل به "وظیفه" میشود.��

۳ - هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش عشق نورز..."بی ارزش" میشی...

از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است...
پس تاذهنت را باز نکردی ,دهنت را باز نکن
2020/03/29 - 17:20
دیدگاه
Hesam

لایک

1399/01/10 - 17:25 ·
ghazal23

مرسی

1399/01/10 - 17:30 ·
Hesam

زیبا بود

1399/01/10 - 17:31 ·
dr_davod300

خدایی ...راست گفته.{-35-}

1399/02/20 - 15:15 ·
ghazal23

مرسی

1399/02/20 - 16:33 ·
dr_davod300

ممنون.{-35-}

1399/02/21 - 13:12 ·