در مسیرشاید نتوانید خرگوش باشید، اما لاک پشت بودن بهتر از سنگ بودن است. لاک پشت دیر یا زود به جایی میرسد، اما سنگ هرگز...

2019/06/27 - 09:41