فراموش نکن... ما نميتونيمرو انتخاب کنيم اما ميتونيم جاده اي رو پيدا کنيم، که آينده بهتری رقم بزنيم...

2019/06/27 - 09:45
پیوست عکس:
12345.jpg
12345.jpg · 541x540px, 45KB