ایستگاه آخر....
“تو” را بے دلیل دوست دارم،،،
نه ادعاے عاشقے ڪردی،،،
نه ڪلمات را به بازے گرفتی!!!
ولی عجیب،،،
رخنه ڪردے میان هواے شعرهایم!!!

همان دور بمان!!!
نزدےڪ ڪه بیایی،،،
قواعد بازے آدمها مسموممان میڪند!!!

بگذار بے دلیل دوستت داشته باشم
و بنویسم،،،
تا بے خبر بخوانے مرا…!!!!
2020/04/07 - 22:38
پیوست عکس:
IMG_20200407_211505_706.jpg
IMG_20200407_211505_706.jpg · 889x1280px, 122KB