کاش اونیکه دوست داره ازت قایم نمیکرد...
کاش همه دوستداشتنا عاری از هر ترس و پنهان کاری ها بود...
کاش غروری وجود نداشت...
کاش میگفت دوستتدارم عشقم فقط بغلم کن و هیچی نگو..فقط بغل توعه که از این بدیا و بد بودنا رهام میکنه..
کاش..
2020/04/10 - 01:14 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
عکس-پروفایل-مردانه-2.jpg
عکس-پروفایل-مردانه-2.jpg · 550x367px, 22KB