کسی که باهاش خندیدی رو شاید فراموش کنی اما اونی رو که باهاش گریه کردی رو هرگز

2019/06/27 - 12:41 در پسر تنها
پیوست عکس:
425617834_15842.jpg
425617834_15842.jpg · 699x671px, 48KB
دیدگاه
mahtaa-72

ن نمیتونی فراموش کنی

1398/04/13 - 01:46 ·
biyaban

گفتم نمیشع

1398/04/13 - 01:50 ·