ما نسلِ امروز فارغ و فردا عاشقیم...
جامعه ی دلمردگانِ متحرکیم...
تبدیل شوندگانی هستیم،
که ده ها نقاب در چنته داریم و در صورت نیاز؛
هر لحظه یکی را به صورت میزنیم
میخواهیم به هر قیمتی که شده،
رُلِ آدم خوبِ سناریو را بازی کنیم!
و به ناچار،
پشت غم هایمان؛صورتکِ لبخند میزنیم
و از زیبایی های دنیا با چهره های مصنوعی لذت میبریم...
به هر بهانه ای شده،
به صد دل وارد میشویم و به هیچکس دل نمیبندیم
حرفِ زبان و دلمان یکی نیست!
آنقدر که فرق دوستت دارم های اصل و تقلبی را متوجه نمیشویم
و دستِ آخر دست یکی از این عاشق پیشه ها را میگیریم
و فریادم میزنیم:
_ای وای که چقدر ما خوشبختیم!!!
همه چیز را رنگ میکنیم!
سفیدی موهایمان را
زردی صورتِ مان را
آدم ها را...
ما عوض شدگانیم!!!
هر روز عوضی تر!
باور کنیم در عصر تکنولوژی نیستیم
ما در عصر بدلیجات زندگی میکنیم!
هر لحظه بدل میشویم به چیزی که نمیخواهیم...
2020/04/11 - 14:02 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
104415_1537167258.jpg
104415_1537167258.jpg · 500x500px, 112KB