دوستت میدارم و بیهوده پنهان میکنم
خـلـق میدانند و من انکارایشان میکنم ...

[سیمین بهبهانی]

2020/04/14 - 21:28 در دوستان قدیمی نایس فان