ما راه می رفتیم و زندگی نشستن بود ما می دویدیم و زندگی راه رفتن بود ما می خوابیدیم و زندگی دویدن بود انسان ، هیچگاه برای خود مأمن خوبی نبوده است ... ـــــــــــــــــــــ .......

2019/06/28 - 11:47 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
8beb24a48ff4eae23387760dc6fd760d-425.jpg
8beb24a48ff4eae23387760dc6fd760d-425.jpg · 425x425px, 30KB
دیدگاه
fmb

[لینک ضمیمه]
لایککک

1398/04/7 - 11:52 ·
Ali2019

لایکککککککککککک

1398/04/7 - 13:03 ·